การวางแผนสืบทอดกิจการและความต่อเนื่องธุรกิจ (Business Succession and Business Continuation Planning)

เจ้าของกิจการทุกท่าน ทราบดีว่าการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องใช้ประสบการณ์ ความรู้ ความมุ่งมั่น และทำงานอย่างหนัก เมื่อบริษัทจัดตั้งขึ้น แผนการสืบทอดกิจการหรือแผนความต่อเนื่องธุรกิจ จะเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่ง เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต การวางแผนความต่อเนื่องธุรกิจ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือตัวเจ้าของกิจการ เช่น การขายกิจการ การเกษียณอายุ การทุพลภาพ หรือ การเสียชีวิตของหุ้นส่วน จะต้องถูกวางแผนไว้อย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อถึงเวลานั้น บริษัทจะมีเงินทุนเพียงพอ และมีความยืดหยุ่นต่อผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคต...

สถิติและข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการสืบทอดกิจการ

 • โดยเฉลี่ย, 45% ของเจ้าของกิจการทั้งหมด เป็นผู้ก่อตั้งกิจการ
  (LIMRA International, Small Business Owners 2005 Report)
 • เจ้าของกิจการจำนวณมากต้องการสืบทอดกิจการไปยังรุ่นลูกและรุ่นหลาน
  (Families in Business. NFIB National small Business Poll, 2002)
 • มีเพียง 26% ของธุรกิจขนาดเล็ก ที่มีการวางแผนสืบทอดกิจการอย่างเป็นระบบ
  (LIMRA International, Small Business Owners 2005 Report)
 • เจ้าของธุรกิจจำนวณมากจะใช้เงินบริษัท เป็นเงินเพื่อการเกษียณอายุ
 • น้อยกว่า 30% ของธุรกิจครอบครัวสามารถคงอยู่ในรุ่นของลูก และน้อยกว่า 12% สามารถคงอยู่ในรุ่นของหลาน มีเพียง 3% สามารถอยู่ต่อได้ในรุ่นเหลน (Joseph Astrachan, Ph.D., editor, Family Business Review)
 • 19% ของผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจครอบครัวไม่มีการวางแผนมรดก และมีเพียง 37% ที่มีการเขียนแผนกลยุทธ และมากกว่า 60% มีความคิดในเชิงบวกมากๆต่อธุรกิจในอนาคต (Raymond Institute/Mass Mutual, American Family Business Survey, 2003

 

คำถามสำคัญสำหรับการวางแผนความต่อเนื่องธุรกิจ

ก่อนที่จะวางแผนอย่างเป็นทางการ เจ้าของกิจการต้องตอบคำถามดังต่อไปนี้

 • อะไรคือเป้าหมายของเจ้าของกิจการ ต้องกาหยุดทำงานเกษียณอายุ, ขายกิจการ, ดำเนินกิจการต่อเนื่องบางส่วนหรือทั้งหมด

 • เหตุการณ์ใดๆ ในครอบครัวที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

 • เจ้าของกิจการต้องการส่งต่อธุรกิจให้ลูกหลาน หรือขายกิจการให้กับพนักงาน หรือ บุคคลภายนอก

 • อะไรคือสิ่งที่เจ้าของกิจการต้องการหาก เสียชีวิต หรือ ทุพลภาพ

 • เงินรายได้ของเจ้าของกิจการหลังเกษียณมาจากที่ใด หรือ ผลตอบแทนจากธุรกิจ

 • มูลค่าของธุรกิจคืออะไร

 • ธุรกิจสามารถคงอยู่ได้หรือไม่หากขายให้บุคคลภายนอก

 • ผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดขึ้น ต่อทางเลือกดังกล่าวขั้นต้น

ส่วนประกอบของ แผนสืบทอดกิจการและความต่อเนื่องธุรกิจ

 1. กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ของผู้ถือหุ้นและเจ้าของกิจการ

 2. การประเมินมูลค่าที่ถูกต้องของธุรกิจ

 3. กำหนดมาตการที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจ และการรักษาชื่อเสียงของบริษัท เช่น การประกันบุคคลสำคัญและผู้บริหารระดับสูง

 4. การประเมินค่าที่เป็นจริงของตลาด กรณีต้องขายกิจการ

 5. สร้างเอกสารข้อตกลงอย่างเป็นทางการ มีสัญญาจะซื้อจะขาย เวลาสถานที่ ระเบียบปฎิบัติ กำหนดชัดเจน

 6. เงินกองทุนฉุกเฉิน เช่น ประกันชีวิต ประกันทุพลภาพ เพื่อใช้เป็นสภาพคล่อง สำหรับกรณีเจ้าของกิจการ เสียชีวิต พิการ หรือ เกษียณอายุ

 7. มีขบวนการอย่างเป็นทางการ สำหรับการทบทวนและปรับปรุงแผนสืบทอดกิจการ

เมื่อวางแผนสืบทอดกิจการหรือความต่อเนื่องธุรกิจเรียบร้อยแล้ว แต่ละธุรกิจต้องมีการทบทวน ปรับปรุงแผน ด้วยความรอบคอบ ถึงเงื่อนไขสำคัญต่างๆที่มีผลกระทบกับเจ้าของกิจการการ และทรัพย์สิน... 

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับแผนสืบทอดกิจการและความต่อเนื่องธุรกิจได้ที่ โทร 089-8906191