http://www.iaasset.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

Home

Financial Planning

Keyman Planning

Succession Planning

Wealth Planner

About Us

Contact Us

บริการการเงินส่วนบุคคล

 

Financial Advisor เรามีทีมที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนอิสระ ที่จะคอยให้คำปรึกษาเรื่องการลงทุน และการบริหารความเสี่ยงควบคู่กัน โดยช่วยออกแบบแผนทางการเงินเพื่อรองรับเป้าหมายทางการเงินในระยะสั้น และระยะยาว อาทิเช่น การจัดพอร์ทการลงทุนส่วนบุคคล แผนบริหารภาษีส่วนบุคคลและภาษีบริษัท แผนเกษียณอายุ แผนกองทุนเพื่อการศึกษา แผนการโอนถ่ายมรดก แผนสืบทอดกิจการ โดยสินค้าทางการเงินต่างๆที่แนะนำให้ท่าน หลากหลายอิสระไม่จำกัดค่าย ทีมงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ จะช่วยดูแลและให้คำปรึกษาแก่ท่าน เพื่อให้ท่านบรรลุเป้าหมายทางด้านการเงินในอนาคต.....


  Succession Plan ท่านเจ้าของกิจการทุกท่าน ทราบดีว่าการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องใช้ประสบการณ์ ความรู้ ความมุ่งมั่น และทำงานอย่างหนัก เมื่อบริษัทจัดตั้งขึ้น แผนการสืบทอดกิจการหรือแผนความต่อเนื่องธุรกิจ จะเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่ง เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต การวางแผนความต่อเนื่องธุรกิจ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือตัวเจ้าของกิจการ เช่น การขายกิจการ การเกษียณอายุ การทุพลภาพ หรือ การเสียชีวิตของหุ้นส่วน จะต้องถูกวางแผนไว้อย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อถึงเวลานั้น บริษัทจะมีเงินทุนเพียงพอ และมีความยืดหยุ่นต่อผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคต...

view
view